“30 AKTÍV ÉV” c. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Szervező

1. A nyereményjáték (”Játék”) szervezője az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft (székhely 6344 Hajós, Kossuth L. u. 21.), cégjegyzékszám: 03-09-100-194 (”Szervező”).

2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.) (”Lebonyolító”) látja el.

A Játékban való részvétel feltételei

3. A Nyereményjátékban kétféle személy vehet részt az alábbiak szerint:

a. A Nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót is e minőségében, azonban a kereskedelmi képviseletet nem), aki a Szervező 1. sz mellékletben “Promóciós üzletek” pontjában felsorolt bármely (egy adott) üzletben a promóció időszaka alatt bármely havi periódusban legalább bruttó 100.000 Ft értékben vásárol és e játékszabályzat minden feltételének maradéktalanul megfelel (a továbbiakban: “vállalati ügyfél Játékos”). A Játékban “vállalkozás”, mint résztvevő említése esetén a vállalkozás alatt a polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX.tv. 7§. (6.) pontjában írt gazdálkodó szervezetek értendőek.

b. A Játékban továbbá részt vehet az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a jelen játékszabályzatban meghatározott módon Szervező 1. sz. mellékletben “Promóciós üzletek” pontjában felsorolt bármely üzletében legalább 1 alkalommal min. bruttó 5.000 Ft értékben vásárol és e játékszabályzat minden feltételének maradéktalanul megfelel (a továbbiakban: „magánszemély Játékos”).

4. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.);

(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.);

(c) a Játékban résztvevő üzletek munkavállalói, vezető tisztségviselői, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.).

5. A Játék teljes időtartama budapesti idő szerint 2020. Szeptember 1. 00:00:00 órától – 2020. November 30. 23:59:59 óráig tart (“Játék időtartama”). A Pályázatok beérkezési határideje budapesti idő szerint 2020. November 30. napja 23 óra 59. perc (“Határidő”) A Játék időtartamán belül lehet a szabályzatban meghatározott módon részt venni a játékban (pályázati jelentkezést, azaz számlakódot (kód) feltölteni).

A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.


6. A Játékban részt vehet (az lehet „Játékos”), aki

• Vállalati ügyfél játékosként 2020. Szeptember 1. 00:00:00 óra – 2020. November 30. 23:59:59 óra időtartam között vásárol a jelen játékszabályzatban meghatározott bármely üzletben egy havi perióduson (ugyanazon naptári hónapban) belül mindösszesen min. bruttó 100.000 Ft értékben vagy magánszemély Játékosként 2020. Szeptember 1. 00:00:00 óra – 2020. November 30. 23:59:59 óra időtartam között a jelen játékszabályzatban meghatározott bármely üzletben min. 1 alkalommal min. bruttó 5.000 Ft értékben vásárol és

• a játék időtartama alatt regisztrál a www.30aktivev.hu weboldalon, és ezzekkel egyidejűleg elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és

• jelen játékszabályzatban meghatározott minden egyéb – rá irányadó - feltételnek megfelel

A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot is), feltöltött, illetve megadott adatai összességében képezik a ”Pályázatot”.

A nyereményjátékban való részvétel további feltételei, a részvétel menete:

A résztvevő játékos a www.30aktivev.hu weboldalon küldi be pályázatát: a beküldés előtt regisztráció szükséges, melynek során

- a magánszemély Játékos megadja teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát,

- a vállalati ügyfél játékos megadja a játékban résztvevő gazdálkodó szervezet nevét, címét, a játékban a szervezetet képvislő természetes személy nevét, e-mail címét és telefonszámát majd elfogadja jelen játékszabályzatot és a részét képező adatkezelési szabályzatot, majd a megadott e-mail címre küldött válaszlevélben található linkre kattintva érvényesíti a regisztrációját.

Egy e-mail címmel egy regisztrációt lehet létrehozni.

Ezután belép a www.30aktivev.hu oldalra és feltölti a játékban résztvevő üzletekben történt vásárlásról szóló számlájának vagy nyugtakísérőjének adatait (Számla címzettje számla száma vagy bizonylat száma, számla bruttó értéke/ vásárlás helye/vásárlás ideje), és sikeresen befejezi a teljes feltöltést (és regisztrációt) a játék időszakában. Az egy számlához tartozó feltöltendő adatokat a továbbiakban kódnak nevezzük.

A Játékos több jogosult számlával vagy nyugtakísérővel is játszhat a játék időtartama alatt, azonban két vásárlás között ugyanazon Játékos részéről legalább 1 percnek el kell telnie.

Egy számlával vagy nyugtakísérővel csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni, függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását igazolja.

Egy számla vagy nyugtakísérő hiába tartalmazza a jogosult összeg többszörösét, azzal is csak egy alkalommal lehet pályázni, egy esélyként.Amennyiben magánszemély Játékos nem kér névre szóló számlát, nyugtakísérőt kap. Ebben az esetben Játékos a nyugtakísérő sorszámával (bizonylatszám) játszhat a játékban, a vásárlás helyét és idejét ugyanúgy jelölnie kell, s számlacímzettként saját nevét kell beírnia.

Amennyiben a Játékos ugyanazt a kódot többször tölti fel vagy küldi be, vagy egy számlát több pályázatban is felhasznál, akkor az első beérkezett pályázat tekinthető érvényesnek, a többi feltöltést vagy beküldést Szervező nem fogadja el.

A honlapos kódfeltöltésnél a megadott számla adatok ellenőrzésre kerülnek. A nyeremény igazolásához és átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy nyugtakísérő, ezt tehát a nyeremények átadásáig meg kell őrizni. A nyeremény átvételének a feltétele az eredeti (vagy az áruház általi hitelesített másolat) vásárlást igazoló nyugta bemutatása.

A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló nyugták feletti rendelkezési, illetve tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét.

Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem sorolható a szabályzatban meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy havi és egy főnyereményre lehet vele pályázni e nyereményjátékon belül.

7. Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e a Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában a magánszemély Játékos nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

8. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

9. Fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

10. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében jogosulatlanul, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

11. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a www.30aktivev.hu weboldalon felmerülő technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Játék során regisztrált telefonszámok tekintetében a telefonszám jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges címváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

12. Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

13. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.

14. A Szervező és a Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.

15. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító, nem vállalnak felelősséget. A Szervező és a Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem kötelezettjei.

Nyeremények, nyertesek

16. Nyeremények

• GARANTÁLT NYEREMÉNYEK – KIZÁRÓLAG MAGÁNSZEMÉLY JÁTÉKOSOK RÉSZÉRE

A garantált nyereményeket azon magánszemély játékosok kaphatják, akik egy promóciós üzletben egy alkalommal egyszerre egy tranzakcióban legalább bruttó 50.000 Ft értékben vásároltak és vásárlási adataikat feltöltik a promóciós honlapra (www.30aktivev.hu). A nyereményeket Szervező és Lebonyolító a feltöltések sorrendjében adják ki a legkorábbi feltöltéstől időben előre haladva. A feltöltések sorrendjére ellenkező bizonyításig az Optima ITszerverének adatai irányadóak.

Garantált nyeremény:

Összesen 200 db, egyenként bruttó 5.000 Ft értékű, Szervező bármely, a promócióban résztvevő üzletében beváltható vásárlási utalvány, melyet a Játékos legalább bruttó 10.000 Ft értékű vásárlásnál válthat be legkésőbb 2021. március 31-ig.FŐDÍJAK

A nyeremények pontos leírását az 2. sz. melléklet tartalmazza.

A játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

magánszemély Játékosok esetében
1. sz főnyeremény: 1 db Makita TM-102.18H Benzinmotoros fűnyíró traktor (PTM1001)
2. sz főnyeremény: 1 db Einhell E-Bike PXC akkus kerékpár
3. sz főnyeremény: 1 db Belföldi családi utazás csomag 300.000 ft értékben (2 felnőtt + 2 gyermek részére szóló, 7 nap, 6 éjszaka szabadidős tevékenység, napi egy főétkezéssel) a Cseszneki Kisbükk Major Turistaház és Rendezvénypajta helyszínén. (8419 Csesznek, Sarok köz 11.)
Felhasználható: 2021. December 31-ig
Különdíj: 1 db Totya Marina pellet kandalló

A magánszemély játékosok részére a fődíjak, illetve a különdíj a fenti sorrendben kerülnek kisorsolásra.

vállalati ügyfél Játékosok esetében

1. sz. fődíj Azon vállalati ügyfél Játékosok között, akik a promóció teljes időtartama alatt mindösszesen legalább bruttó 3.000.000 Ft értékben töltöttek fel érvényesen számlakódokat kisorsolásra kerül:
1 db, Dacia Duster Celebration TCE100
2. sz. fődíj Azon vállalati ügyfél Játékosok között, akik a promóció teljes időtartama alatt mindösszesen legalább bruttó 2.250.000 Ft értékben töltöttek fel számlakódokat kisorsolásra kerül:
1 db, Szervező bármely üzletében beváltható bruttó 1.500.000 Ft értékű vásárlási utalvány csomag, 100.000 Ft értékű címletekben (felhasználható 2021. június 30-ig)
3. sz. fődíj Azon vállalati ügyfél Játékosok között, akik a promóció teljes időtartama alatt mindösszesen legalább bruttó 1.500.000 Ft értékben töltöttek fel számlakódokat kisorsolásra kerül:
1 db, Szervező bármely üzletében beváltható bruttó.500.000 Ft értékű vásárlási utalvány csomag, 100.000 Ft értékű címletekben (felhasználható 2021. június 30-ig)
Különdíj: Azon vállalati ügyfél Játékosok között, akik a promóció teljes időtartama alatt mindösszesen legalább bruttó 100.000 értékben töltöttek fel számlakódokat kisorsolásra kerül:
1 db, Wamsler Calypso II kandalló

A vállalati ügyfél játékosok fődíjai és a különdíj a fenti sorrendben kerülnek kisorsolásra.

Egy vállalati ügyfél játékos egy főnyeremény (fődíjak vagy különdíj) megnyerésére jogosult.

A nyereményjáték során, a fődíjra vonatkozó beküldési időszak (Fődíj Promóciós Időszak, mely a teljes Játék Időtartamával egyezik, azaz: 2020. szeptember 1. és november 30. közötti időszak) lezárását követően 1 alkalommal (2020. december 4-én) az ezen időszak alatt szabályosan és teljesen regisztrált, a fenti feltételekkel szabályosan feltöltött érvényes Pályázatok közül a Lebonyolító a főnyereményekhez kapcsolódóan 4 nyertes magánszemély Játékost és 4 nyertes vállalati ügyfél Játékost és minden fődíj vagy különdíj nyereményhez még 10-10 (azaz összesen 80) tartaléknyertest sorsol. Minden kisorsolt nyertes legfeljebb 1 darab fődíj nyereményt nyerhet meg a rá vonatkozó kategóriában.

A fődíj nyeremények sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik.

A fődíj esetében a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül

A nyeremények részletes leírását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A nyereményt a Szervező személyes átvétel lehetőségével juttatja el a nyertesnek.

HAVI NYEREMÉNYEK.

Lebonyolító a havi nyereményeket promóciós üzletenként sorsolja, azaz a feltöltések aszerint kerülnek sorsolásra, hogy a számlát mely promóciós üzletben vásárolták.

Havi nyeremények Magánszemély Játékosok esetében promóciós üzletenként:

A havi sorsolásban azok a magánszemély Játékosok vehetnek részt, akik az adott promóciós üzletben egyidejűleg egyszerre min. bruttó 5.000 Ft értékben vásároltak és erről érvényes pályázatot töltenek fel a jelen játékszabályzat szerint az adott hónapban, amikor a vásárlás megtörtént.


Havi nyeremények magánszemélyek számára promóciós üzletek szerint:


Bajai üzletben történt vásárlások után (6500 Baja, Keleti körút 47. Szerelvény és Szerszám áruház, Vastelep)
Baja Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Baja Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 46
Baja Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Baja Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Baja Októbe bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 45
Baja Októbe bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Baja Októbe Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Baja Októbe bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Októbe JBL FLIP 5 hordozható hangszóró 1
Baja November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 45
Baja November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Baja November JBL FLIP 5 hordozható hangszóró 1
Baja November Fürdőszobaszekrény szett 1
Baja November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1

Szegedi üzletben megvalósult vásárlások után (címe: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 96/B.)
Szeged Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Szeged Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 22
Szeged Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Szeptember bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Ermetiq termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Szeged Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Szeged Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 21
Szeged Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Szeged Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Szeged Október bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Ermetiq termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 21
Szeged November bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Ermetiq termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 2
Szeged November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Szeged November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1

Bácsalmási üzletben megvalósult vásárlások után (címe: 6430 Bácsalmás, Kossuth u. 92.) b
Bácsalmás Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Bácsalmás Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 12
Bácsalmás Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Bácsalmás Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Bácsalmás Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Októberruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 12
Bácsalmás Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Bácsalmás Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Bácsalmás November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 12
Bácsalmás November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Bácsalmás November Teka Manacor Combo csaptelep szett 1
Bácsalmás November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1

Kalocsai üzletben megvalósult vásárlások után (címe: címe: 6300 Kalocsa, Bátyai út 61.)
Kalocsa Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kalocsa Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 6
Kalocsa Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Kalocsa Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Szeptember Bruttó 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a D-vill Lámpabolt üzleteiben váltható be 1
Kalocsa Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Kalocsa Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa Október Soudal ajándékcsomag 1
Kalocsa Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
KalocsaOktóber Bruttó 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a D-vill Lámpabolt üzleteiben váltható be 1
KalocsaOktóber bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
KalocsaOktóber Bruttó 40.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Kalo-KERÁMIA Kft. üzleteiben váltható be 1
Kalocsa November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Kalocsa November Pro Thermo Nova G kandalló 1
Kalocsa November Bruttó 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a D-vill Lámpabolt üzleteiben váltható be 1
Kalocsa November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1

Kiskőrösi üzletben megvalósult vásárlások után (címe:6200 Kiskőrös, Izsáki út 16. )
Kiskőrös Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskőrös Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskőrös Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Kiskőrös Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Kiskőrös Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös Október Teka Manacor fürdőszobai csaptelep szett 1
Kiskőrös Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Kiskőrös Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Kiskőrös Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Kiskőrös November Pro Thermo Grillsütő 1
Kiskőrös November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1

Kiskunhalasi üzletben megvalósult vásárlások után (címe: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 19.)
Kiskunhalas Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskunhalas Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskunhalas Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Kiskunhalas Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Kiskunhalas Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Kiskunhalas Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Kiskunhalas November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Kiskunhalas November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas November Pro Thermo pizzasütő S méret1
Kiskunhalas November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1

Havi nyeremények vállalati ügyfél Játékosok részére

Azon vállalati ügyfél Játékosok között, akik a promóció adott havi periódusában (naptári hónap) egy adott üzletben min. bruttó 100.000 Ft értékben vásároltak és a Játékszabályzat alapján érvényes pályázatot nyújtanak be, havi nyeremények kerülnek kisorsolásra az itt meghatározottak szerint. Az adott havi feltöltéseknél az adott havi számlaösszegeketa rendszer összegzi, így az egyazon üzletben egyazon hónapban ugyanazon Játékos által feltöltött számlák értéke automatikusan összeadódik. Különböző üzletekben vagy különböző hónapokbanvásárolt számlaértékek – tekintettel arra, hogy a nyeremények üzletek és hónapok szerint kerülnek sorsolásra, nem adódnak össze.


Havi nyeremények vállalati ügyfél Játékosok részére
Bajai üzletben történt vásárlás esetén ((6500 Baja Keleti körút 47.) Szerelvény és Szerszám áruház, Vastelep)
Baja Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Baja Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 22
Baja Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Baja Szeptember Makita Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Baja Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Szeptember bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Pedrollo termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 21
Baja Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Baja Október Bruttó 36.000 Ft értékű ISKRA ajándékcsomag 1
Baja Október Centroweld ECONOMIG 175 hegesztőgép 1
Baja Október Bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely beváltható a Bácska Logistik Kft. üzleteiben 3
Baja November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 21
Baja November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Baja November Bruttó 10.000 Ft értékű ajándékcsomag, mely beváltható a Bácska Logistik Kft. üzleteiben 2
Baja November bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja November bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1

Szegedi üzletben történt vásárlás esetén (6725 Szeged, Kálvária sugárút 96/B.)
Szeged Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Szeged Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Szeged Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Szeged Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Szeged Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Szeged Október Bruttó 50.000 Ft értékű Krause létra ajándékcsomag 1
Szeged Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Szeged Október Bruttó 36.000 Ft értékű ISKRA ajándékcsomag 1
Szeged Október Bruttó 100.000 Ft értékű termékutalvány Grundfos szivattyúra, beváltható szervező üzleteiben 1
Szeged November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Szeged November bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Szeged November bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1

Bácsalmási üzletben történt vásárlás esetén (címe: 6430 Bácsalmás, Kossuth u. 92.)
Bácsalmás Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Bácsalmás Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 2
Bácsalmás Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Bácsalmás Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Bácsalmás Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Bácsalmás Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 3
Bácsalmás Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Bácsalmás Október HiKOKI DS10DAL Akkus fúró-csavarozó 10,8V 2x1,5Ah 1
Bácsalmás Október Bruttó 15.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 3
Bácsalmás November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Bácsalmás November Centroweld Fejpajzs (CW-CORE718G-TC-H) 1
Bácsalmás November Bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1

Kalocsai üzletben történt vásárlás esetén (címe: 6300 Kalocsa, Bátyai út 61.)
Kalocsa Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kalocsa Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Kalocsa Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Kalocsa Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Kalocsa Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kalocsa Október HiKOKI DS10DAL Akkus fúró-csavarozó 10,8V 2x1,5Ah 1
Kalocsa Október Centroweld Fejpajzs (CW-GRAND9581-TC) 1
Kalocsa November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kalocsa November Bruttó 30.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Kalocsa NovemberBruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1

Kiskőrösi üzletben történt vásárlás esetén (címe: 6200 Kiskőrös, Izsáki út 16.)
Kiskőrös Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskőrös Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Kiskőrös Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Kiskőrös Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskőrös Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskőrös Október HiKOKI G23ST Sarokcsiszoló 2000W 230mm 1
Kiskőrös OktóberCentroweld hegesztőgép (CW-BARSTICK140) 1
Kiskőrös November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskőrös November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Kiskőrös November Bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös November Bruttó 15.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1

Kiskunhalas üzletben történt vásárlás esetén (címe: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 19.)
Kiskunhalas Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskunhalas Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon2
Kiskunhalas Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Kiskunhalas Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskunhalas Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskunhalas Október HiKOKI G23ST Sarokcsiszoló 2000W 230mm 1
Kiskunhalas Október Centroweld Fejpajzs (CW-CORE718G-TC-M) 1
Kiskunhalas November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskunhalas November Bruttó 30.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Kiskunhalas November Bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1

Havi nyeremények sorsolása

A nyereményjáték során, a havi nyereményekre vonatkozó beküldési időszak tekintetében (Havi Promóciós Időszak, mely a teljes Játék Időtartama során egyenként a naptári hónapokkal egyezik, azaz: 2020. Szeptember 1. és November 30. közötti időszakon belüli hónapok): minden naptári hónap után minden alkalommal az adott naptári hónap alatt szabályosan és teljesen regisztrált valamint arra a hónapra szóló számlák vagy nyugtakísérők tartalmáról szóló, a fenti feltételekkel szabályosan feltöltött érvényes Pályázatok közül a Lebonyolító a hónapokhoz kapcsolódóan magánszemélyek és vállalati ügyfelek esetén is díjanként 1-1 nyertes Játékost és minden nyereményhez 5-5 tartaléknyertest sorsol. Minden kisorsolt nyertes havonta legfeljebb 1 db havi nyereményt nyerhet meg. A havi nyeremények boltonként az adott hónapokban a fent felsorolt sorrendekben kerülnek kisorsolásra.


A havi nyeremények sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik az alább megjelölt időpontokban. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. Szeptemberi nyeremények soroslása: 2020. október 6. Októberi nyeremények sorsolása:2020. November 6. Decemberi nyeremények, főnyeremények és különdíjak sorsolása: 2020. december 4.


A havi nyeremények esetében a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A nyereményeket a nyertesek Szervező vonatkozó üzleteiben személyesen vehetik át.


A nyeremények készpénzre nem válthatók! Az egyes utalványokból készpénz nem adható vissza, azok az adott vásárlás során teljes egészében felhasználásra kell kerüljenek. A nyereményre való jog nem átruházható.


Havi sorsolások időszakai:

1. Első havi nyeremények: 2020. Szeptember 1. -Szeptember 30. között beérkezett pályázatok közül kerül kisorsolásra. Összesen magánszemély Játékosok között 124 vállalati ügyfél Játékosok között 71 db nyeremény kerül kisorsolásra.


2. Második havi nyeremények: 2020. október 1. - október 31. között beérkezett pályázatok közül kerül kisorsolásra. Összesen magánszemély Játékosok között 116 vállalati ügyfél Játékosok között 69 db nyeremény kerül kisorsolásra.


3. Harmadik havi nyeremények: 2020. November 1. - November 30. között beérkezett pályázatok közül kerül kisorsolásra. Összesen magánszemély Játékosok között 114, vállalati ügyfél Játékosok között 67 db nyeremény kerül kisorsolásra.


A főnyeremények és a különdíjak a játék teljes időszakában bármikor beérkezett érvényes pályázatok közül kerülnek sorsolásra tekintettel az ott megadott egyéb feltételekre is; az adott havi nyeremények pedig a játék időszakán belül az adott havi bármikor beérkezett érvényes pályázatok közül kerülnek kisorsolásra a jelen szabályzatban ismertetett feltételek szerint. Minden egyes nyeremény csak és kizárólag az ott leírtakat tartalmazza. Minden sorsolás véletlenszerűen történik, gépi sorsolással.


Minden sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.).


A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül.


Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg a vásárlást igazolószámlán vagy nyugtakísérőn szereplő adatokkal. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 30munkanapon belül nem veszik át, vagy nem igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 5 napon belül. A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül.


Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes pályázatot beküldő lép (tartaléknyertes). A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint.


A nyertesek listája (vezetéknév, keresztnév) az adott sorsolást követő héten tekinthető meg a www.30aktivev.hu oldalon, ahol a Szervező ezt közzéteszi és amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.


Nyeremények átvétele: Az eredeti számlát, vagy nyugtakísérőt vagy ezekruház általi hitelesített másolatát a nyeremények átvételéhez minden esetben be kell mutatni a Szervezőnek. A nyeremény átvételekor a Szervező jogosult ellenőrizni a pályázat feltöltésekor megadott adatok helyességét is. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni a nyugtát, vagy annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.


A Szervező legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül elektronikus levélben a Játékos által megadott e-mail címre küldve kiértesíti a nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról. Amennyiben a nyertes pályázata érvénytelennek minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő a tartaléknyertes tekintetében újraindul.


Szervező minden nyertest legfeljebb kétszer kísérel meg e-mailen vagy a pályázatban szereplő telefonszámon elérni, 2 egymást követő munkanapon. Sikeres kapcsolatfelvétel és eredményes jogosultság ellenőrzést követően nyertesek nyereményeiket a Szervező azon üzletében vehetik át, ahol Játékos nyertes vásárlását bonyolította. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 30 naptári napon belül jogosultak. A főnyeremény(ek) személyes átadására várhatóan 2020. december hónapban, előre egyezetett időpontban kerül sor. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár.


A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek vagy Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.


17. Eltérő rendelkezés, vagy jogszabály hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.


18. Az alábbi tájékoztatás kizárólag a Nyereményjáték megjelenésekori időpontban irányadó jogszabályokon alapul és semmilyen formában nem minősül egyedi adótanácsadásnak, kizárólag általános szabályt mutat be – azért Szervező/Lebonyolító erre vonatkozóan minden felelősséget kizár: Vállalati ügyfél Játékosok esetében a kedvezményezett kizárólag abban az esetben mentesül a társasági adó alól, ha a Tao tv. 3. sz. melléklet A./13. pont alapján a szervező felé nyilatkozik arról, hogy adózás előtti eredménye, adóalapja a bevételként elszámolt nyereményérték nélkül sem lesz negatív és a bevételre jutó társasági adót megfizeti, illetve a társasági adó fizetés tényéről a társasági adó bevallás benyújtását követően is nyilatkozik a szervező felé. Vállalati ügyfél nyertesek esetében amennyiben a nyeremény nem a cég gazdasági vállalkozási tevékenységét szolgálja, hanem a céggel jogviszonyban (pl. munkaviszony, választott tisztségviselői jogviszony) álló magánszemély személyes szükségleteinek kielégítésére alkalmas, úgy juttatási jogviszony a nyertes társaság és a magánszemély között jön létre, úgy, hogy a juttatás a nyertes cég és a magánszemély között fennálló jogviszony szerint adózik.


19. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.


Egyéb rendelkezések

20. A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók rendelkezésére a _+36-30-604-62-60nem emeltdíjas telefonszámon munkanapokon, hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-tól délután 16.00 óráig. Ügyfélszolgálat üzemel továbbá a titkarsag@aktivkft.co.hu e-mail címen is.


21. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt.


22. A magyar nyelvű verzió az irányadó a játékra, ha a Játékszabály több nyelven is elérhető.


23. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.


24. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.


25. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását. A módosításokat a Szervező a www.30aktivev.hu honlapján teszi közzé.


26. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap.


27. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.


30. Adatkezelési Szabályzat

A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely 6344 Hajós, Kossuth L. u. 21.), cégjegyzékszám: 03-09-100-194 felel, mint adatkezelő. Jelen Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra. Játékban való részvételhez regisztrálnia kell pályázatát a www.30aktivev.hu weboldalon a pályázata feltöltésével A webfelületen történő regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadnia az erre kialakított felületen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefon szám, jelszó, válallati ügyfelek esetén cégnév, adószám, cím, képvisleő neve, képviselő e-mail címe, képviselő telefonszáma, jelszó


Nyertesség esetén gyűjtött további adatok pedig lakcím, illetve postázási cím, adóazonosító jel a magánszemélyektől. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Szervező e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév, irányítószám) – a játék végétől számított 90 napig -, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása. A Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő (Szervező) és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2021.03.01.-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.


A játékban résztvevő, vásárlást igazoló számlák vagy nyugtaakísérők számán kívül a számla, illetve nyugtakisérő azon információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: dátum, vásárlás helye, bruttó vásárlásiérték.


A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg.


A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá, kivéve az Aktív Kft által megbízott reklámügynökségeként a Játékot lebonyolító és így adatfeldolgozóként eljáró Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.), akinek az adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülnek. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző is hozzáfér (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; székhely: H-1095 Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11.), mint önálló adatkezelő. Továbbá az adatokhoz hozzáfér az Optima IT. weboldal fejlesztők és weboldal üzemeltetők. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elveszése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.


Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2028.11.31-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év). Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: aktiv@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk.


Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak az Aktív Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.


Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. a Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a áték résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.


Elérhetőségeink:

Postai úton:
- Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31.,
- AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft . Székhely:6344 Hajós, Kossuth L. u. 21.


Elektronikus levélben: aktiv@wonderduck.hu e-mail címen


Panaszkezelés, vitarendezés

A fogyasztónak minősülő Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával Szervezőhöz, illetőleg a Lebonyolítóhoz fordulni, vagy bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu.


Amennyiben a panasz kezelésével a Játékos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat - az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/ Szervező és a Lebonyolító az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Szervezőt és a Lebonyolítót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.


A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet(ek) kipipálásával, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.


Budapest, 2020. július 15.


Vállalati ügyfél játékosok esetén a játékszabályzat az alábbiakkal kerül kiegészítésre (2020.11.24.):
Amennyiben a nyereményjáték során a havi sorsolásokon a nyeremények nem kerülnek kiosztásra - elegendő jogosult pályázat hiányában -, úgy Szervező ezen ki nem adott nyeremények tekintetében a játék lezárultát követő 8 napon belül pótsorsolást végez. A pótsorsolásban azon vállalati ügyfél játékosok pályázatai vesznek részt, melyekkel a nyereményjáték időtartama alatt legalább bruttó 100.000 Ft értékben vásároltak Szervező bármely, a játékszabályzatban megadott üzletében, függetlenül attól, hogy a havi vagy főnyereménysorsolásokon egyéb ajándékot nyertek-e. A fennmaradó nyeremények sorrendjét Szervező határozza meg előre és a pótsorsolás nyertesei a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.1. Sz. melléklet.

Promóciós üzletek

Baja

Szerelvény és Szerszám Áruház

6500 Baja, Keleti krt. 47.

+36-79/521-130, +36-30/749-8107, +36-30/264-8385

szerelvenybolt@aktivkft.co.hu

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:30
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

Baja

Vastelep

Magánszemélyek nyereményjátékában ez az üzlet nem vesz részt!

6500 Baja, Keleti krt. 47.

+36-79/521-140, +36-30/688-6406

vastelep@aktivkft.co.hu

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

Szeged

Aktív Szakáruház - épületgépészet, szerszám és acélkereskedelem

6725 Szeged, Kálvária sugárút 96/B.

Épületgépészet: +36-30/162-2147
Szerszám: +36-30/162-2148
Acélkereskedelem: +36-30/162-2149

szerelvenyszeged@aktivkft.co.hu ; szerszamszeged@aktivkft.co.hu ; vastelepszeged@aktivkft.co.hu

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek: 7:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

Kalocsa

Szerelvény, Szerszám Áruház és Vastelep

6300 Kalocsa, Bátyai út 61.

+36-78/563-200, +36-30/748-9633

kalocsa@aktivkft.co.hu

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

Kiskunhalas

Szerelvény, Szerszám Áruház és Vastelep

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 19.

+36-77/520-691, +36-30/388-8639

kiskunhalas@aktivkft.co.hu

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

Kiskőrös

Szerelvény, Szerszám Áruház és Vastelep

6400 Kiskőrös, Izsáki út 16.

+36-78/513-069, +36-30/248-0363

kiskoros@aktivkft.co.hu

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

Bácsalmás

Szerelvény, Szerszám Áruház és Vastelep

6430 Bácsalmás, Kossuth u. 92.

+36-78/342-204

bacsalmas@aktivkft.co.hu

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

2. Sz. melléklet.

NYEREMÉNY ÖSSZEGZŐ

Magánszemélyek

Főnyeremények

Fődij hely Nyeremény Mennyiség Értéke (bruttó)
1 Makita TM-102.18H Benzinmotoros fűnyíró traktor (PTM1001) 1 969 000 Ft
2 Einhell PXC akkus kerékpár 1490 000 Ft
3 Belföldi családi utazás csomag(Csesznek) 1 300 000 Ft
Különdíj Totya Marina pellet kandalló 1 260 000 Ft

Havi nyeremények magánszemélyeknek:

Baja Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Baja Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 46
Baja Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Baja Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Baja Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 45
Baja Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Baja Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Baja Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Október JBL FLIP 5 hordozható hangszóró 1
Baja November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 45
Baja November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Baja November JBL FLIP 5 hordozható hangszóró 1
Baja November Fürdőszobaszekrény szett 1
Baja November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1
Szeged Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Szeged Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 22
Szeged Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Szeptember bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Ermetiq termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Szeged Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Szeged Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 21
Szeged Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Szeged Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Szeged Október bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Ermetiq termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 21
Szeged November bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Ermetiq termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 2
Szeged November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Szeged November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1
Bácsalmás Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Bácsalmás Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 12
Bácsalmás Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Bácsalmás Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Bácsalmás Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 12
Bácsalmás Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Bácsalmás Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Bácsalmás November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 12
Bácsalmás November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Bácsalmás November Teka Manacor Combo csaptelep szett 1
Bácsalmás November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1
Kalocsa Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kalocsa Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 6
Kalocsa Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Kalocsa Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Szeptember Bruttó 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a D-vill Lámpabolt üzleteiben váltható be 1
Kalocsa Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Kalocsa Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa Október Soudal ajándékcsomag 1
Kalocsa Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Kalocsa Október Bruttó 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a D-vill Lámpabolt üzleteiben váltható be 1
Kalocsa Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Október Bruttó 40.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Kalo-KERÁMIA Kft. üzleteiben váltható be 1
Kalocsa November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Kalocsa November Pro Thermo Nova G kandalló 1
Kalocsa November Bruttó 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a D-vill Lámpabolt üzleteiben váltható be 1
Kalocsa November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1
Kiskőrös Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskőrös Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskőrös Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Kiskőrös Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Kiskőrös Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös Október Teka Manacor fürdőszobai csaptelep szett 1
Kiskőrös Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Kiskőrös Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Kiskőrös Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Kiskőrös November Pro Thermo Grillsütő 1
Kiskőrös November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1
Kiskunhalas Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskunhalas Szeptember bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskunhalas Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Hajdu termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Szeptember Metabo Kézi csavarbehajtó 1
Kiskunhalas Szeptember SUNNY STYLE meleg vizes kerti zuhanyzó 1
Kiskunhalas Szeptember bruttó 20.000 Ft értékű termékutalvány Stiebel Eltron termékre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Október bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas Október bruttó 5.000 Ft értékű termékutalvány Den Braven termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Október bruttó 5.000 Ft értékű Soudal ajándékcsomag 1
Kiskunhalas Október Benton BX-5 12V/24V autó akkumulátortöltő 1
Kiskunhalas November Makita HP331DSAP1 Akkus fúró-csavarbehajtó 12V MAX CXT Li-ion 1x2,0Ah pink 1
Kiskunhalas November bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a Szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas November Pro Thermo pizzasütő S méret 1
Kiskunhalas November Stiebel Eltron IW 120 hősugárzó 1

Válallati Játékos ügyfelek

Főnyeremények:

Fődij hely Nyeremény Mennyiség Értéke (bruttó)
1 Dacia Duster 1 4 500 000 Ft
2 Ajándékutalvány, mely beváltható Szervező üzleteiben legkésőbb 2021. június 30-ig 1 1 500 000 Ft
3 Ajándékutalvány, mely beváltható Szervező üzleteiben legkésőbb 2021. június 30-ig 1 500 000 Ft
Különdíj Calypso II kandalló 1 200 000 Ft


havi nyeremények vállalati ügyfél Játékosok részére:
Baja Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Baja Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 22
Baja Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Baja Szeptember Makita Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Baja Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Szeptember bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Pedrollo termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 21
Baja Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Baja Október Bruttó 36.000 Ft értékű ISKRA ajándékcsomag 1
Baja Október Centroweld ECONOMIG 175 hegesztőgép 1
Baja Október Bruttó 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely beváltható a Bácska Logistik Kft. üzleteiben 3
Baja November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 21
Baja November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Baja November Bruttó 10.000 Ft értékű ajándékcsomag, mely beváltható a Bácska Logistik Kft. üzleteiben 2
Baja November bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Baja November bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Szeged Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Szeged Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Szeged Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Szeged Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Szeged Október Bruttó 50.000 Ft értékű Krause létra ajándékcsomag 1
Szeged Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Szeged Október Bruttó 36.000 Ft értékű ISKRA ajándékcsomag 1
Szeged Október Bruttó 100.000 Ft értékű termékutalvány Grundfos szivattyúra, beváltható szervező üzleteiben 1
Szeged November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Szeged November bruttó 50.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Szeged November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Szeged November bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Bácsalmás Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 2
Bácsalmás Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Bácsalmás Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Bácsalmás Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Bácsalmás Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 3
Bácsalmás Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Bácsalmás Október HiKOKI DS10DAL Akkus fúró-csavarozó 10,8V 2x1,5Ah 1
Bácsalmás Október Bruttó 15.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Bácsalmás November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 3
Bácsalmás November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Bácsalmás November Centroweld Fejpajzs (CW-CORE718G-TC-H) 1
Bácsalmás November Bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kalocsa Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Kalocsa Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Kalocsa Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Kalocsa Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kalocsa Október HiKOKI DS10DAL Akkus fúró-csavarozó 10,8V 2x1,5Ah 1
Kalocsa Október Centroweld Fejpajzs (CW-GRAND9581-TC)1
Kalocsa November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kalocsa November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kalocsa November Bruttó 30.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kalocsa November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Kalocsa November Bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskőrös Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Kiskőrös Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Kiskőrös Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskőrös Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskőrös Október HiKOKI G23ST Sarokcsiszoló 2000W 230mm 1
Kiskőrös Október Centroweld hegesztőgép (CW-BARSTICK140) 1
Kiskőrös November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskőrös November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskőrös November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Kiskőrös November Bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskőrös November Bruttó 15.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Hónap Nyeremény Nyeremények mennyisége db
Kiskunhalas Szeptember Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas Szeptember Huawei P40 Lite okostelefon 2
Kiskunhalas Szeptember Makita DMR110 7,2V-18V CXT LXT Li-Ion DAB/DAB+ rádió Z 1
Kiskunhalas Szeptember bruttó 40.000 Ft értékű termékutalvány Totya termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas Október Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 6
Kiskunhalas Október Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskunhalas Október HiKOKI G23ST Sarokcsiszoló 2000W 230mm 1
Kiskunhalas Október Centroweld Fejpajzs (CW-CORE718G-TC-M) 1
Kiskunhalas November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 5
Kiskunhalas November Huawei P40 Lite okostelefon 1
Kiskunhalas November Bruttó 30.000 Ft értékű termékutalvány Einhell termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1
Kiskunhalas November Bruttó 25 ezer ft értékű ajándékutalvány, mely a szervező üzleteiben váltható be 1
Kiskunhalas November Bruttó 10.000 Ft értékű termékutalvány Cerva termékekre (beváltható Szervező üzleteiben) 1